گروه بندی محصول: پیشینه های پژوهش

کد محصول:2263

نام محصول: تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)

قیمت محصول: 7900


توضیحات: قابل ویرایش. 51صفحه.منابع دارد.مناسب برای فصل2پایان نامه

محصولات مرتبط