گروه بندی محصول: پیشینه های پژوهش

کد محصول:2301

نام محصول: رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان

قیمت محصول: 12900


توضیحات: قابل ویرایش.110صفحه. منابع دارد. مناسب برای فصل2پایان نامه

محصولات مرتبط