گروه بندی محصول: آموزشی

کد محصول:2324

نام محصول: عوامل سازمانی و کارکرد منابع انسانی

قیمت محصول: 8700


توضیحات: منابع: -ابطحی ،حسین و کاظمی ،بابک ،1375، بهره وری ،چاپ اول ،تهران ، انتشارات موسسه مطالعات وپژوهشای بازرگانی،ص 111. -احمدی پ.رحمان پور ل ، 1381،راهبردهای حفظ ونگهداری منابع انسانی ،نشریه مدیریت ، شماره 65-66،ص 6. -افراره، عباس،1375، بهره وري نيروي انساني، تهران، نشر:مركز آموزش مديريت دولتي،39. -الوانی ،سید مهدی،(1370)،پژوهشی در زمینه برخی از مشکلات سازمانی،تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی،ص6. -الله وردی مصطفی و فرح آبادی ،سید محمد احسان و سجادی ،حانیه السادات ،1389، اولویت بندی عوامل موثر بربهره وری نیروی انسانی ازدیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،فصلنامه بیمارستان،سال نهم شماره 3و4. -انصاري، محمداسماعيل،1375، بهره وري نيروي انساني، تهران، نشر:مركز آموزش مديريت دولتي،64. -انصاری رنانی، قاسم وسبزی علی آبادی ،سارا،اولویت بندی عوامل سازمانی موثر در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک، 1388،مجله بررسی های بازرگانی ،شماره39. -امامي ميبدي، علي،1384، اصول اندازه گيري كارايي و بهره وري،نشر :آگاه، ص90. -امیریان ، حیدر، 1372، پویایی مدیریت بهره وری ، مجله روش شماره18، ص12. -ایران نژاد پاریزی ،مهدی ،1384، مدیریت بهره وری منابع انسانی ، تهران: موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو،ص71. -بهرامی ،پ(1377).بررسی عوامل موثر بر اثربخشی مدیران شرکت پالایش نفت اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ص30. -تولایی ،روح الله ،1386،رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمانها،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال چهارم شماره 12، ص8. -حسینی ،سید یعقوب وموسوی ، سید عباس وابراهیمی ، ابوالفضل ، 1391، تاثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی وراهبردهای کسب وکار بر عملکرد سازمانی ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود وتحول ) –سال بیست ودوم شماره 67 ،بهار وتابستان 91 ،201تا 226. -خاکی ،غلامرضا (1386)، ارزش افزوده (راهی برای اندازه گیری بهره وری )،تهران : موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی -خاکی ، غلامرضا ،1374، نقش وجدان کار بر افزایش بهره وری سازمانی،ماهنامه علمی اجتماعی زمینه ، تهران ،انتشارات سازمان اقتصادی کوثر ،شماره 53-54. -چاخرلوی فرزام وطاحوئي ،وحيد،شناسايي واولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با ،نشريه فروغ تدبير،شماره18.TOPSIS استفاده از روش. -خواستار ،حمزه وواثق ، بهاره ورادمند،محبوبه ومهرابی کوشکی ،علی ومن آل آقا ،میترا، 1388، نقش برنامه ریزی منابع انسانی در اجرای راهبرد سازمان ،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ،سال ششم ف شماره 23، خرداد وتیر 1388. -خوشبخت، ميرزاعلي وخائف الهي ،احمدعلي، احمدي ،علي اكبر،1391،شناسايي واول.اولويت بندی عوامل انساني موثر بر ارتقای كارائي كاركنان (مورد مطالعه :ستاد پليس راهنمايي ورانندگي)، فصلنامه مطالعات پژوهشي راهور ،سال اول ، شماره 1. -زاهدی ،شمس السادات ،روابط صنعتي ،1380، تهران مركز نشر دانشگاهي، ص 16. -سازمان بهره وری ملی ایران ،1378، مجموعه مقالات وسخنرانیهای اولین کنگره ملی بهره وری ایران ،اشاعه نگرش بهبود درفعالیتها 4-2 خرداد 1373، تهران ، نشرسازمان ملی بهره وری ایران، ص55. -ساعت چی ،محمود (1376) ،روانشناسی بهره وری ، تهران :انتشارات نشر،29. -ساعت چی ،محمود، 1369، روانشناسی در کار ،سازمان ومدیریت ،چاپ دوم ،تهران:انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 89-87. -سعادت ،اسفندیار،مدیریت منابع انسانی، 1386، انتشارات سمت، 35. -سيدجوادين ،سيدرضا ومشفق ،مهدي، بررسي تاثير ارزيابي عملكرد كاركنان بربهبود عملكرد در دانشگاه،1387، نشريه انديشه مديريت،سال دوم ،شماره2 ، 95-122. - سید جوادین ،سید رضا،1386،برنامه ریزی نیروی انسانی، انتشارت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، چاپ پنجم.ص64. -شاین ،ادگار (1990) ترجمه ابولفضل صادق پور وحبیب اله بهزادی ،روانشناسی سازمانی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. -شیخی ، حجت اله (1388)،بررسی میزان بهره وری افسران ودرجه داران وظیفه وعوامل موثر برآن در ستاد فرماندهی ناجا، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم وفنون اداری وپشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی،ص 32. -رابینز ، استیفن چی،ترجمه الوانی ،سید مهدی و دانایی فر ،حسن ،(1380)،تئوری سازمان ،تهران:انتشارات صفار. رابینز،استفین چی،ترجمه :کبیری ،قاسم،1391،مبانی رفتار سازمانی ،تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.- -رحیمی ، غفور ،1385،ارزیابی عملکرد وبهبود مستمر سازمان ، مجله تدبیر ،شماره 173،ص 39. - زکی ، محمدعلی ،1388، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین،سال اول، شماره 2،بهار 1388،شماره پیاپی 2، 147-172. -صالحي صدقياني ،جمشيد ومحمدي مقدم،يوسف وحبيب زاده، اصحاب ،1388، بررسي عواملانساني موثر بر بهره وري نيروي انساني كاركنان فرماندهي انتظامي لرستان ، فصلنامعه علمي پژوهشي انتظام اجتماعي، سال اول ،شماره اول. -صمدی ،پروین وکریمی ،مهدیه ،1388،نقش مولفه های انسان افزار بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه مدیران وکارکنان دانشگاه الزهرا،نشریه اندیشه های نوین تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 5 ،شماره4.ص 43-66. -طاهري، شهنام،1378، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها، تهران، نشر هستان،ص12-13. -طبرسا، غلامرضا ، 1378 ، بررسی وتبیین نقش اقتضائات راهبردی در انتخابات الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی ، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، تهران ، سازمان امور اداری واستخدامی کشور،ص4-6. -طبیبی ،جمال الدین ، ملکی ، محمدرضا ،دلگشایی ، بهرام،1388،تدوین پاین نامه رساله پروژه پژوهشی و مقاله علمی ، انتشارات فردوس ،چاپ اول،ص 83. -عاشوري، فيروزه وفتاحي ،افروز، بررسي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران،1392، مركز تحقيقات راه آهن، شماره36. - عباسی ،مرتضی ،1373،رابطه هسته کنترل با رضایت ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز،ص32. -عادلی ، علیرضا ،1384، ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم وامنیت شهرستان بم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی، ص 144. عسگریان ،مصطفی،1370، مدیریت نیروی انسانی، جهاد دانشگاهی(ماجد) ،ص 112.- -علامه،محسن،توسعه الگوي كيفيت زندگي كاري والتون بر مبناي ارزشهاي اسلامي در شركت تكادو و شركتهاي وابسته ، 1378،پايان نامه دكتري ،دانشگاه تربيت مدرس،ص 60. -غلامی ،حسین ونورعلیزاده ،حمیدرضا ،1381،مقایسه روشهای ارزیابی عملکرد ، مجموعه مقالات اولین کنفراس ملی مدیریت عملکرد ،تهران :جهاد دانشکده مدیریت تهران، ص107. -فقیهی فرهمند ، ناصر ، 1388،مدیریت عملکرد کارکنان با تاکید بر عوامل اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی: سازمانهای اداری وصنعتی تبریز) ، نشریه چشم انداز مدیریت ، شماره32،169-181. - قاضی زاده ،مصطفی وامانی،جمشید وحسین کریمی،خسرو،بررسی عوامل سازمانی موثر بر ماندگاری نیروی انسانی،1387،ماهنامه علمی پژوهشی دانشوررفتار،دانشگاه شاهد،سال پانزدهم شماره 29. -کاشانی،طیبه،1377،بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی در ادارات مناطق نوزده گانه آموزش وپرورش شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، ص52. -کاظمی ،سید عباس ،1381، بهره وری وتجزیه وتحلیل آن در سازمانها ،تهران ،سمت، ص106. -کریمی ،تورج ، 1385، مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ، مجله تدبیر ،شماره 171، ص18. -محمودی رخش ،رضا ومحمد رضا غلامی ،1385،آموزش ونقش آن در بهره وری تعاونی ها ،ماهنامه اقتصادی –اجتماعی ، شماره 180،پیاپی 269،شهریور، ص 12. - مهدوي، سيدولي ا...، بهره وري نيروي انساني، نشر:مركز آموزش مديريت دولتي، 775ص. - میرسپاسی ، ناصر، 1381،مدیریت منابع انسانی وروابط کار، تهران : انتشارات میر،ص58. -نجمی ،منوچهر وحسینی ،سیروس ،1384،مدل سرآمدی از ایده تا عمل (براساس ویرایش سال 2003 میلادی ، تهران انتشارات روناس، ص41. -واعظی رضا ووثوقی ،فاطمه ،1389، اجرای مدل تعالی سازمانی وارتقای بهره وری نیروی انسانی (شرکت نفت تهران) ،فصلنامه علمی _پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال هشتم ،شماره 19،ص 73-96. -هنری حبیب ورضائیان علی وکوزه چیان ،هاشم واحسانی ،محمد ،1385، رابطه انگیزه وبهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ،نشریه حرکت ،شماره 27ص،54-45. -Althin, Richard and Behrenz, Lars, (2005), "Efficiency And Productivity of Employment Offices Employment: Evidence From Sweden, International Journal of Manpower", 26, (2), 196-206. -Armstrong M.(2000) a hand book of human resource management practice (7thd.) Kogan Page ,London.p102. -Armstrong, M., & Baron, A. (2003). The key to Improved Business Performance. London: CIPD.p176. -Bowen D E, Lawler EE .(2012)“Empowering Service Employees” Sloan Management Review, vol12 No2:147-150. -Buciuniene, I., & Kazlauskaite, R. (2012). The linkage between HRM, CSR and performance outcomes. Baltic Journal of Management, Vol. 7(No. 1), pp. 5-24. -Baron J.N. and Kreps D.M.(1999)Strategic human resources :Frameworks for general managers ,Jon Wiley & sons ,New.p13. -Doherty, L Judie, M. G. & Roper, A. (2012). The role of strategic groups in understanding strategic human resource management. Personnel Review, Vol. 41(No. 4), pp. 513-54. - Etzioni A. (1964) Modern organizations, Englewood cliffs, Prentice HallNew Jersey. -Francalanci ,c .and Golal .H.(1998) Information technology and Worker Composition :Determinants of Productivity in the life Insurance Industry ,MIs , Quarterly.p25. -Garvan T.N,Heraty N.Barnicle B. (1999) /human resource development literature :-current issues, priorities and dilemmas, Journal of Industrial Training ,pp:11-23. -Gollan, P. (2005). High involvment management and human resource sustainability. Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 43(No. 1), pp. 18-33. -Graham ,Moore .Brain ,Ross.Timothy L(1999)."Gainshring:Plans for Improving performance "Washington DC,BNA Books. P:77. -Harpaz, I. M. (2010). The meaning of work, employment relations, and strategic human resource management in Israel. Human Resource Management Review, Vol. 20(No.3), pp. 212-223. -Huang, T.-C. (2001). The effects of linkage between business and human resource management strategies. Personal Review, Vol. 30(No. 2), pp. 132-51. -Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), "The Balanced scorecard: Measures thatDrive performance", Harvard Business Review, January-February, pp.9-71. -Stone .L. Dianna, stone –Romero, Lukas zewski .(2006)Factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource systems .Human resource management review.No:16.p:299-244. -Mitchell ,T.R.(1982) ,Motivation:New directions for theor research and practice “Academy of management review, 7,pp.80-88. -Nigam, A. K., Nongmaithem, S., Sharma, S., & Tripathi, N. (2011). The impact of strategic human resource management on the performance of firms in India: A study of service sector firms. Journal of Indian Business Research, Vol. 3(No. 3), pp. 148-167. -Savery, L. K. and Luks, A. J. (2001), "The Relation Between Empowerment, Job Satisfaction And Reported Stress Level", Some Australian Evidence Leadership Organization Development Journal 312, 6(4), 96-103. -Stainer, Alan (1997), "Logistic-a Productivity and Performance Perspective", Suuly Chan Management an International Gournal, 2(4), 53-62 Sumanth ,D.J,Productivity Engineering and Management ,Mcgraw –Hill,1984.- -Wexley and Yuki (2002)"organizationa; behavior and personnal psychology , Irwin " ,INC,p:45.

محصولات مرتبط