گروه بندی محصول: بازرگانی

کد محصول:2364

نام محصول: پایان نامه ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

قیمت محصول: 9500


توضیحات: قابل ویرایش.204صفحه.منابع وپرسشنامه دارد

محصولات مرتبط