گروه بندی محصول: آموزشی

کد محصول:2377

نام محصول: بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي پسرانه و دخترانه استعد

قیمت محصول: 9800


توضیحات: فهرست منابع فارسي 1- آناستازی ، ا . (1364). روان آزمایی ، مترجم محمد نقی براهنی ، انتشارات دانشگاه تهران . 2- آقايي فيشايي ، تيمور.(1377) .خلاقيت و نوآوري در انسانها و سازمانها ، انتشارات ترمه ، چاپ اول، 3- آزاد ، قاسم .(1385 ). آزمون سنجش خلاقیت تورنس. (http://www.moalemrc.com). 4- احدي ، حسن و مظاهري . خلاقيت . 1387http://www.afrinesh daily.ir) ). 5- اسبورن ، الكس ، اس .( 1381) . پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت ، ترجمه حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ سوم ، 6- افروز ، غلامعلی . ( 1364) .مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 7- استرایکر،سوزان(1385 ) . کلیدهای پرورش خلاقیت هنری درکودکان ونوجوانان ،مترجم اکرم قیطاسی،موسسه انتشاراتی صابرین. 8- بازرگان ، عباس و همكاران .( 1385 ) . روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم ، 9- بني جمالي، شكوه السادات و احدي ، حسن . ( 1370) . بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني ، انتشارات نشرني ، 10- برونو،فرانکو. (1370) . فرهنگ توصیفی روانشناسی ،ترجمه مهشید یاسائی و فرزانه طاهری ،انتشارات طرح نو ، 11- برزگر ، احمد . (1380). فن آوری و نقش آن در نظام آموزش خلاق ، 12- برزگرخلیلی ، محسن و فاطمی ، مریم سادات. (2008)، خلاقيت و نوآوري در سازمانها . ( http://www. creativity.ir) 13- پورظهیر،علی تقی . (1384) . مبانی و اصول آموزش و پرورش ،انتشارات آگاه ، 14- تافلر ، الوین . (1373) . شوک آینده ، ترجمه حشمت الله کامرانی ، چاپ گلشن تهران ، 15- تافلر، الوين . ( 1371) . موج سوم ، ترجمه شهيندخت خوارزمي . انتشارات پوريا ، 16- ترزا،آمابلی . ( 1375) . شکوفائی خلاقیت کودکان،ترجمه حسن قاسم زاده و پروین عظیمی ،نشر دنیای نو، 17- تلخابی ، محمود . ( 1380) . بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم ابتدائی شهرستان زنجان ، 18- توران نژاد ، ربابه . ( 1378) . بررسي خودانگاري معلمان ابتدائي در باره توجه آنان نسبت به پذيرش خلاقيت ، 19- تورنس ، ئي پال . ( 1372) . استعدادها و مهارتهاي خلاقيت ، مترجم دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو،. 20- جویس،یروس.وویل ،مارشال.وکالهون ،امیلی . ( 1384) . الکوهای تدریس 2004،ترجمه محمدرضا بهرنکی ،انتشارات کمال تربیت. 21- چونگ ، وو کیم . ( 1374) . سنگفرش هر خیابان از طلاست ، ترجمه محمد سوری ، انتشارات سیمین ، 22- حاجی دخت ، بهاره . ( 1387) . بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران متوسطه دخترانه ارومیه ، 23- حسيني ، افضل السادات . ( 1378) . خلاقيت و رشد آن درسازمان ، فصلنامه تحول اداري ، دوره چهارم ، شماره17، 24- حسن زاده ، فریبا . ( 1383) . بررسی توصیفی تاثیر آموزش بارش مغزی بر خلاقیت ، . 25- خمارلو، توران . ( 1370) . کتاب کار مربی کودک ، انتشارات آگاه ، 26- دافي ، برنادت ، ( 1380) . تشويق خلاقيت و تخيل در كودكان ، ترجمه مهشيد ياسائي ، انتشارات ققنوس ، 27- دائمی ، حمیدرضا و مقیمی ، سیده فاطمه . ( 1383) . هنجاریابی آزمون خلاقیت تورنس ، ( SID.ir‍ http://www . ). 28- ديويد ، بوهم . ( 1381) . در باره خلاقيت ، ترجمه محمد علي حسين نژاد ، نشر ساقي ، چاپ اول ، 29- دوبونو ، ادوارد . ( 1387) . خلاقيت كارآمد . ترجمه ملك دخت قاسمي نيك بخش ، نشر اختران ، 30- رسولي پور، منصور . ( 1386) . اهميت خلاقيت و روشهاي پرورش آن در دوره ابتدائيhttp://www.aftab.ir) ) 31- رمی ،شوون. ( 1368) . سرآمدها،ترجمه محمود میناکاری،مرکزنشردانشگاهی تهران ، 32- سیدعباس زاده ، میرمحمد . ( 1380) . روشهای عملی تحقیق درعلوم انسانی ، انتشارات دانشگاه ارومیه ، 33- سرمد، زهره و بازرگان ، عباس و حجازي ، الهه . ( 1385). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، انتشارات آگه ، 34- سيف هاشمي ، فخرالسادات . ( 1382). بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي وخلاقيت مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان ، 35- سیف ، علی اکبر. ( 1372) . روانشناسی پرورشی ،انتشارات آگاه تهران ، 36- شهبازي ، صادق و شهرياري ، بهروز. (1386)، روش استفاده از دانش خلاقيت شناسيhttp://www.Knowclub.com) ‍) . 37- شوستروم ، اورت . ( 1362) . روانشناسی انسان سلطه جو ، ترجمه غلامعلی سرمد و قاسم قاضی ، نشر سپر، 38- صافي ، احمد. ( 1379) . مديريت و نوآوري در مدارس ، انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان ، 39- طالب زاده ،عباس. ( 1385) . خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها،ماهنامه علمی - آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ،شماره 152،. 40- عشايری، حسن . ( 1386) . روزنامه اعتماد ،مورخه 23/10/ 1386 . 41- فرنوديان ، فرج الله. محتوي بررسي و پژوهشي خلاقيت دانش آموزان ، مجله رشد تكنولوژي ، شماره 5 و 6. 42- قاسم زاده ، علی . ( 1381) . نگاهی به تاثیر روشهای تدریس سنتی و پیشرفته در خلاقیت دانش آموزان ، 43- قاضی ،قاسم. ( 1362) . روانشناسی انسان سلطه جو ، مرکز نشر سپهر، 44- کیانی . خلاقیت ، ( 1385) . سایت اینترنتی دانشنامه رشد، 45- کلارنس ج . راو . (1366) . مباحث عمده در روانپزشکی . ترجمه جواد وهاب زاده ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. 46- کفایت ، محمد . (1373) . بررسی ارتباط شیوه ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز. 47- كرمي ، ابوالفضل . معرفي پرسشنامه سنجش خلاقيت تورستون و ميلن جرhttp://www.ravantajhiz.ir) ) 48- ک ، مهدی(1386). تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشورhttp://www.mosbateman.blogfa.com) ) 49- لورا . اي . برگ . ( 1385). روانشناسي رشد ، نشر ارسباران ، چاپ هفتم . 50- مقدم ، بدری . (1364) . کاربرد روانشناسی در آموزشگاه ، انتشارات سروش ، 51- موید نیا ، فریبا . (1384) . بررسی انگیزه نوآوری معلمان و ارتباط ساختار سازمانی مدرسه درمدارس دخترانه شهرستان خوی ، 52- میرزا آقایی ، حمید (1382). تكنيك خلاقيت 6 كلاه (http://www.fekrno.org ). 53- نبوی ،بهروز. ( 1367 ) . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، انتشارات فروردین ، 54- نظری ، عباس . ( 1382) . بررسی تاثیر روش ایده سازی در پرورش خلاقیت دانش آموزان دبیرستانهای ناحیه 2 اراک ، 55- وایزبرگ ، هربرت ف. ( 1362) . در آمدی به تحقیق پیمایشی و تحلیل داده ها ، مترجم جمال عابدی ،مرکز نشر دانشگاهی تهران ، 56- ولی نژاد، یدالله. ( 1381) . بررسی رابطه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری استان آذربایجان غربی، 57- هارتلي بروئر،‌ اليزابت . ( 1384) . ايجاد انگيزه در كودكان ، مترجم احمد ناهيدي ، انتشارات جوانه رشد ، 58- هارلوك ، ايزابت ، ( 1364) . بازي ، ترجمه وحيد رواندوست ، انتشارات نشر پويش ، 59- هاشمی، حاجیه . ( 1383) . بررسی عوامل درون مدرسه ای مرتبط با ابتکار و خلاقیت دانش آموزان پا یه پنجم منطقه سردرود. 60- هلیگارد ، ارنست . ( 1368) . زمینه روانشناسی، جلد دوم ، مترجم محمد نقی براهنی و دیگران ، انتشارات رشد ، 61- همتي ، امير . ( 1387) . بررسي تطبيقي موانع شخصي خلاقيت از ديدگاه دبيران مرد و زن ناحيه 2 شهر اروميه ، 62- يارمحمدزاده، پيمان. ( 1385) . بررسي نظرات مديران وتحقق موتلفه هاي سازمان يادگيرنده مدارس اروميه ، دانشگاه اصفهان . 63- يوسفي ، باقر. ( 1375) . تغيير و نوآوري در آموزش و پرورش ، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش . شماره 14 ، فهرست منابع انگلیسی 1 ) Abedi, J. (2002). A latent-Variable modeling approach to assessing reliability and validity of a creativity instrument. Creativity Research Journal, 14 (2), 267-276. 2 ) Diane Peters (2008) Creative Kids : 4 Ways To Spark Their Imaginations. 3 ) Anastasi, A. (1988). Psychological testing. (6 ed.). New York: MacMillan. 4 ) Auzmendi, E., Villa, A., & Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a newly-constructed multiple-choice creativity instrument. Creativity Research Journal, 9 (1), 89-95. 5 ) instructional materials: A review of research. Journal of creative behavior, 20, 153-182. 6) Kaufmann, G. (2003). What to Archiv measure? A new look at the concept of creativity. Journal of educational research, 47 (3), 235-251. 7) McAdam, R, Keogh, W. (2004). Transitioning towards creativity and innovation measurement in SMEs. Creativity and Innovation Management, 13 (2), 126-139. 8) O’Neil, H., Abedi, J., & Spielberger, C. (1994). The measurement and teaching of creativity. In H. O’Neil & M. Drillings (Eds.). Motivation: Theory and research, (pp. 245- 263). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 9) Proctor, R. M. G. & Burnett, P. S. (2004). Measuring Cognitive and Dispositional Characteristics of Creativity in elementary students. Creativity Research Journal, 16 (4), 421-429. 10) Torrance, E. P., & Goff, K. (1986). A quiet revolution. Journal of Creative Behavior, 23, 136-145. of SID. 11)Holt ' K (1993) Product. Inovation Management ; The univercity Press ; London. 12) Knight ; K.E. 1967. A Descriptive Model Of The Intra – Firm Inovation Process ; Thw Jornal Of Business ; 40 pp : 487- 496. 13) Rosenfeld ; Rand Servo ; J. C . 1990 ; Facilitating Inovation In Large Organization ; In M.A . West And J . L. FARR ( EDS) Inovation And Crativity At Work : Psychologycal And Organization Strategies ; John. Willy & Sons ; West Sussn ; pp 251- 266. 14)http://www.Warwick.ac.uk. 15) http://www.tcrecord.org 16) http://www.wikipedia.com

محصولات مرتبط