گروه بندی محصول: پیشینه های پژوهش

کد محصول:2729

نام محصول: چابکی سازمانی

قیمت محصول: 8500


توضیحات: قابل ویرایش. 28 صفحه.مناسب برای فصل 2پایان نامه.منابع دارد.

محصولات مرتبط