گروه بندی محصول: امور عمومی

کد محصول:3744

نام محصول: پایان نامه بررسی رابطه بین نابرابری درآمدی و سلامت در سطح استانهای کشور

قیمت محصول: 18000


توضیحات: قابل ویرایش.111صفحه.منابع ،ضمیمه آماری دارد.5فصل کامل پایان نامه چکيده : رابطه بین نابرابری درآمد و سلامت یکی از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه سلامت و اقتصاد قرار گرفته است.در تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت نه تنها به معنی نبود انواع بیماری نیست بلکه شامل رفاه روانی واجتماعی نیز می شود.لذا محیط اجتماعی افراد در میزان سلامتی آنها نقش دارند.از طرفی نابرابری درآمد ،از کانالهای مختلفی برروی سلامت افراد تاثیر دارد.بدین صورت که سطح نابرابری درآمد موجب افزایش بدگمانی و استرس دربین افراد جامعه شده و مشارکت اجتماعی را کاهش می دهد و موجب خشم افراد نسبت به وقایع پیرامون خود می شود.مجموعه این رفتارها ،سلامت عمومی را دچار آسیب می کند.در این پژوهش رابطه بین نابرابری درآمدی و سلامت در سطح استانهای کشور طی دوره 1386- 1396مورد بررسی قرار گرفته است. داده های نابرابری درآمدی و سلامت در سطح استانهای کشور از داده های سایت مرکز آماری ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. بررسی نتایج حاصل از پانل دیتا نشان داد که بین درآمد سرانه، درآمد خانوار وهزینه های سلامت سرانه با سلامت عمومی رابطه مثبت معنادار و بین ضریب جینی(توزیع درآمد) با سلامت عمومی رابطه

محصولات مرتبط