گروه بندی محصول: آموزشی

کد محصول:7750

نام محصول: پایان نامه بررسی رابطه اعتماد آفرینی با سبکهای انطباقی از طریق هوش اخلاقی

قیمت محصول: 18500


توضیحات: پایان نامه قابل ویرایش.107 صفحه.5فصل کامل .ضمیمه آماری و پرسشنامه دارد فصل اول: کلیات تحقیق 1-1مقدمه 2 2-1بیان مساله 2 3-1ضرورت واهمیت موضوع 5 4-1اهداف کلی وجزئی پژوهش 8 5-1فرضیه های تحقیق 8 6-1تعریف واژگان 9 فصل دوم: پیشینه تحقيق 1-2مقدمه 18 2-2بخش اول مبانی نظری پژوهش 18 1-2-2مفهوم اعتماد آفرینی 18 2-2-2مفهوم سبکهای انطباقی رهبری 25 3-2-2مفهوم هوش اخلاقی 29 4-2-2رابطه هوش اخلاقی،اعتماد آفرینی و سبک انطباقی رهبری 33 5-2-2رویکرد نظری پژوهش 40 3-2بخش دوم:پیشینه تجربی پژوهش 40 1-3-2تحقیقات داخلی 40 2-3-2تحقیقات خارجی 46 4-2مدل مفهومی تحقیق 49 5-2جمع بندی فصل 2 50 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 1-3مقدمه 53 2-3روش تحقیق 53 3-3قلمرو پژوهش 54 4-3جامعه آماری 54 5-3تعیین حجم نمونه ونمونه گیری 54 6-3روش و ابزار جمع آوری داده ها 55 7-3روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 56 8-3روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 57 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 1-4مقدمه 59 2-4آمار توصیفی 59 3-4آمار استنباطی 66 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 1-5مقدمه 80 2-5مروری بر ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه 80 3-5بحث در باب یافته های تحقیق 81 4-5بحث و تفسیر 86 6-5محدودیتهای تحقیق 88 7-5پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق 88 8-5پیشنهادهای پژوهشی 90 منابع 91

محصولات مرتبط