گروه بندی محصول: پرسش نامه ها

کد محصول:9751

نام محصول: پرسشنامه رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد

قیمت محصول: 3000


توضیحات: پرسشنامه قابل ویرایش.استاندارد. دارای 6بعد و24 پرسش. منبع دارد

محصولات مرتبط